Rychlý kontakt
tel.:
(+420) 544 245 614

e-mail:
ms.hvezdicka@seznam.cz

Dokumenty

 

Rozpočet pro rok 2018

 Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem a je rozdělen na hlavní a hospodářskou činnost.  

 

Rok 2018

 

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Náklady

4 320 000,00 Kč

12 000,00 Kč

Výnosy

4 360 000,00 Kč

12 000,00 Kč

 

 

 

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2018  

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech. Střednědobý výhled rozpočtu mateřské školy je rozdělen na hlavní a hospodářskou činnost.  

 

 

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

 

2019

2020

2019

2020

Náklady

4 320 000,00 Kč

4 210 000,00 Kč

12 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Výnosy

4 350 000,00 Kč

4 250 000,00 Kč

12 000,00 Kč

15 000,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní směrnice přijímacího řízení 2017

1.   Ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovila termín zápisu do Mateřské školy Hvězdička na 2. 5. 2017. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok budou v tento den přijímány v době od 10 do 12 hod. a od 15 do 17 hod..

2    O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje Mateřská škola Hvězdička prostřednictvím ředitelky. O přijetí (nepřijetí) dítěte jsou informováni rodiče zveřejněním výsledků přijímacího řízení v MŠ a předáním  rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.

3.   O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

4.   Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zákonných zástupců dítěte jestliže:

      a)   dítě bez omluvy nedochází do školy po dobu delší jak dva týdny,

      b)   zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy a porušuje Školní řád,

      c)   ukončení doporučí v průběhu 3 měsíčního zkušebního pobytu dítěte v mateřské škole lékař nebo školské poradenské zařízení,

      d)   zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady.

5.   Přednostně jsou přijímány děti, které dovršily 5 let, k povinnému předškolnímu vzdělávání, které mají trvalé bydliště ve školském obvodu MŠ Hvězdička ve Šlapanicích.

6.         Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školy.

7.     Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Ředitelka Mateřské školy Hvězdička, Masarykovo nám. 1664/6, 664 51 Šlapanice (dále jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování   o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

               Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hvězdička

 

              Věk dítěte a bydliště

 

 

1.

Předškolní děti, tj. 5leté a starší s trvalým bydlištěm ve školském obvodu, nebo pokud se jedná o cizince s povolením k pobytu a prokazatelným místem pobytu ve školském obvodu MŠ Hvězdička

 

100 bodů

2.

4 leté děti s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ Hvězdička

 

90 bodů

3.

Předškolní děti, tj. 5leté a starší, které nemají trvalé bydliště ve školském obvodu MŠ Hvězdička, bydlící ve Šlapanicích nebo Bedřichovicích

 

70 bodů

4.

4 leté děti, které nemají bydliště ve školském obvodu MŠ Hvězdička, bydlící ve Šlapanicích, nebo Bedřichovicích

 

60 bodů

5.

3leté děti, které mají trvalé bydliště ve školském obvodu MŠ Hvězdička, bydlící ve Šlapanicích

 

50 bodů

6.

3 leté děti, které nemají trvalé bydliště ve školském obvodu MŠ Hvězdička, bydlící ve Šlapanicích nebo Bedřichovicích

 

20 bodů

7.

2 leté děti, které mají trvalé bydliště ve školském obvodu MŠ Hvězdička

 

10 bodů

8.

2 leté děti, které nemají trvalé bydliště ve školském obvodu MŠ Hvězdička, bydlící ve Šlapanicích nebo Bedřichovicích

 

5 bodů

9.

Děti 2 leté a starší, které nebydlí ve Šlapanicích nebo Bedřichovicích

 

0 bodů

     Způsob docházky

 

 

10.

Celodenní docházka

 

10 bodů

11.

Polodenní docházka

 

0 bodů

 

Uchazeči o přijetí budou přijati na základě přiděleného počtu bodů

 

         (dítě obdrží body za  kategorii „Věk dítěte a bydliště“ + „Způsob docházky“)

 

Kritéria budou bodově ohodnocena a body v případě každého dítěte sečtené. Děti budou seřazené podle dosaženého počtu bodů od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu. Děti budou přijímány v pořadí od nejvyššího dosaženého počtu  bodů, postupně pak děti s nižším počtem bodů do naplnění kapacity školy.

 

 • V případě shody v pořadí při stejném počtu získaných bodů budou děti seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší. V případě shody v pořadí při stejném datu narození, budou děti seřazeny podle abecedy (příjmení a jméno).

 • Pobyt dítěte se posuzuje ke dni vydání rozhodnutí

  a)trvalý pobyt ve Šlapanicích nebo Bedřichovicích se prokazuje občanským průkazem rodiče, nebo potvrzením z obce

  b)bydliště (ne trvalý pobyt) lze doložit předložením nájemní smlouvy, případně jiného dokumentu, který prokazuje úmysl žít ve Šlapanicích nebo Bedřichovicích

 • Věk se posuzuje k 1. 9. 2017

 • Přijmout  k nepovinnému předškolnímu vzdělávání lze pouze děti podrobené pravidelnému očkování (§odst.5 zákona č 561/2004 v aktuálním znění a § 50/zákona č. 258/2000 Sb. v aktuálním znění).

 • Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze dítě v individuálních případech hodných zvláštního zřetele i bez ohledu na celkový počet získaných bodů – osiření, závažná nemoc zákonných zástupců apod.

    

  Ve Šlapanicích dne 7. 3.  2017

   

                                                                                                    Cecílie Mifková 

                                                                                               ředitelka MŠ Hvězdička

 

 

 •  

  Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Hvězdička pro rok 2017

  Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jimiž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem. Rozpočet je rozdělen na hlavní a hospodářskou činnost. 2017

  Hlavní činnost

  Hospodářská činnost

  Náklady

  4 208 000,00 Kč

  12 000,00 Kč

  Výnosy

  4 220 000,00 Kč

  12 000,00 Kč

 •  

 •  

  Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Hvězdička

   

  Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech. Střednědobý výhled rozpočtu mateřské školy je rozdělen na hlavní a hospodářskou činnost.  

   

   

  Hlavní činnost

  Hospodářská činnost

   

  2018

  2019

  2018

  2019

  Náklady

  4 308 000,00 Kč

  4 358 000,00 Kč

  15 000,00 Kč

  20 000, Kč

  Výnosy

  4 320 000,00 Kč

  4 370 000,00 Kč

  18 000,00 Kč

  23 000, Kč